תקנון שימוש באתר

תקנון ותנאי שימוש

 

 

1. כללי

 

1.1. האתר מאסלו (להלן: "האתר") המופעל ע"י יאיר יצחקי (להלן: "מפעיל האתר"), הינו אתר "מאסלו" מכללה דיגיטלית לבריאות פיזית ומנטלית . 

 

1.2. בשימוש באתר ו/או בתכנית ו/או בתכנים השונים המוצגים באתר ו/או בשירותים שונים ו/או בספרון ו/או בכל מוצר אחר, הניתנים לרכישה דרך האתר (כולם יחד, וכל אחד לחוד, יקראו להלן: "התכנית"), מביע המשתמש, את הסכמתו לתנאי שימוש אלה עפ"י תקנון זה, הוא מצהיר כי הינו מעל גיל 18, קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן במלואם והסכים להן. 

 

1.3. כל השירותים המוצעים במסגרת תכנית זו, מיועדים לשימוש הפרטי והאישי של המשתמש ולא

 למטרות מסחריות ו/או אחרות.

 

1.4. התקנון ותנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר וזאת לצרכי נוחות בלבד, אך מיועד לשני המינים כאחד. 

 

1.5. כל התוכן שימצא באתר הינו מידע כללי בלבד, מהווה המלצה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ כלשהו, לרבות ייעוץ עם מאמן ו/או עם רופא ו/או עם איש מקצוע אחר ו/או עם כל אדם ו/או גורם אחר. 

2. דרך השימוש בתכנית

 

2.1. הגישה לתכנית ו/או התכנים בתכנית הינם אישיים בלבד, ואין לעשות בהם שימוש שאינו נאות ו/או להעביר אותם לצד שלישי אחר.

 

2.2. ככל שנדרש המשתמש לספק פרטים על מנת להירשם למערכת, עליו לספק פרטים נכונים, מלאים ומדויקים, מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות הנם עבירה פלילית, והעושה כן צפוי לעונשים פליליים ואזרחיים הקבועים בחוק. 

 

2.3. למפעיל האתר הזכות להפסיק ו/או להשהות ו/או לחסום ו/או לבטל את גישת המשתמש לשימוש באתר, במקרה של הפרת תנאי השימוש בתכנית עפ"י תקנון זה ו/או עפ"י כל דין. 

 

2.4. מפעיל האתר רשאי לשנות ו/או לעדכן את המחקרים ו/או המקורות המוצגים בתכנית מפעם לפעם ועפ"י שיקול דעתו. 

 

2.5. מפעיל האתר אינו מתחייב לסוג ו/או כמות ו/או תדירות תכנים ויהיה לו שיקול דעת בלעדי לכל שינוי שהוא ללא הודעה ו/או עדכון המשתמש. 

 

2.6. מפעיל האתר, אינו אחראי לתקלות במערכת, מחיקת חומרים, חסימת גישה אל המערכת ו/או כל עניין אחר הכרוך בשימוש במערכת, ולא יישא בכל נזק ו/או הוצאה שנגרמו למשתמש כתוצאה מכך. 

 

2.7. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי בשימוש בתכנית הוא עשוי להיחשף לפרסומות לרבות הצעות עסקיות, פרסומים כלליים, הטבות, הצעות להנחות ו/או מבצעים. מפעיל האתר אינו נושא באחריות כלשהי לנכונות המידע, הפרסומים, פרסומות, הצעות עסקיות וכו' של צדדים שלישיים, ועל המשתמש לוודא נתונים אלו ישירות מול אותו גורם.

 

3. התמורה

 

התמורה תקבע על ידי מפעיל האתר ותהא כפופה למדיניות התשלומים ו/או מדיניות הביטול שלו. 

 

4. אחריות וביטול עסקאות

 

4.1. המשתמש יהא זכאי לקבל החזר כספי עד שבועיים לאחר הרכישה, זאת במידה ולא השתמש על יותר ממחצית התכנים. מעבר לכך, לא יינתן כל החזר כספי. 

 

4.2. באם ביטל המשתמש את התקשרותו ו/או דרש החזר כספי שלא עפ"י דין ו/או לא פרע את מלוא תשלום התמורה מכל סיבה שהיא, יישא המשתמש בכל נזק ו/או הוצאה שתיגרם למפעיל האתר עקב כך, לרבות הוצאות גבייה ושכ"ט עו"ד. 

 

5. הצהרות המשתמש בקשר עם השימוש בתכנית 

 

5.1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהתוכן המוצע בתכנית הינו בבחינת המלצה בלבד, כי מדובר בתוכן כללי בלבד אשר אינו בא במקום שיקול דעת עצמאי של המשתמש ו/או קבלת ייעוץ מקצועי אישי, וכי מפעיל האתר ממליץ למשתמש להתייעץ אישית לפני השימוש בתכנית עם אנשי מקצוע, לרבות מאמנים ו/או רופאים. 

 

5.2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שמפעיל האתר השקיע מאמצים רבים כדי ליצור המלצות מדויקות ואיכותיות, אולם כי מפעל האתר אינו מתחייב בשום צורה שהיא באשר לדיוק ו/או איכות התכנים ו/או להשגת תוצאות כלשהן כתוצאה מיישומם. 

 

5.3. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין השימוש בתכנית, ומפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל שימוש שייעשה המשתמש ו/או צד שלישי בפרטים שיפורסמו באתר ו/או בכל תוצאה שתנבע מהשימוש בתכנית ו/או הסתמכות המשתמש על מידע שפורסם באתר. 

 

5.4. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שבמקרים מסוימים השימוש בתכנית, עלול לגרום לנזק ו/או פציעה ו/או פגיעה גופנית, לכל סוגי המשתמשים, הן למתאמנים מתחילים והן למנוסים, וכי הוא מודע לסיכונים אלו והוא נוטל על עצמו את כל האחריות לשימוש בתכנית ו/או לכל פגיעה ו/או נזק גופני ו/או נזק כלשהו העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש בתכנית. 

 

5.5. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא יודע כי מפעיל האתר אינו תזונאי ו/או רופא ו/או פיזיותרפיסט ו/או מאמן ו/או מומחה ו/או איש מקצוע בכל תחום שהוא, והוא פוטר את מפעיל האתר מכל נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש בתוכנית. 

 

5.6. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהעצות והאסטרטגיות המוצעות בתוכנית, הנן כלליות בלבד ולא בהכרח יתאימו לכל משתמש ומשתמש באופן פרטי. 

 

5.7. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי התוצאות מהשימוש בתכנית עלולות להשתנות ממשתמש למשתמש והן תלויות בין היתר בנכונות ורצינות המשתמש. 

 

6. בנוסף לאמור לעיל, שימוש בתכנית מהווה הסכמה:

 

6.1. שלא להעלות תכנים שאינם חוקיים או שיש בהם הפרה של דין כלשהו, לרבות חומר משדל, מסייע,

מעודד, מפר זכויות קניין רוחני, לשון הרע.

 

6.2. שלא להעלות תוכן, לנהל ו/או לשתף תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה לפרטיות בכל דרך שהיא, לרבות שליחת דואר זבל במסגרת זאת.

 

6.3. שלא להעתיק מהתוכנית, לרבות תכני משתמשים ולא לעשות בתכנים המפורסמים כל שימוש שאינו למטרה אישית. 

 

6.4. שלא לאסוף נתונים על גולשים אחרים.

 

6.5. שלא להשתמש בתכנים של התכנית לצורך פרסום, שיווק או קידום הצעות עסקיות מכל סוג שהוא, 

בין של המשתמש ו/או בין של גורמים אחרים, לרבות להשתמש בתכנית ורשימת המשתתפים בתכנית לכל מטרה עסקית.

 

6.6. שלא להתחזות לאדם אחר.

 

6.7. שלא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע. 

 

6.8. שלא להעלות תכנים שיש בהם מידע שאינו חוקי, פוגעני, חודר לפרטיות של אדם שלישי, גס, בוטה, או תוקפני. 

 

6.9. שלא להעלות תכנים שיש בהם או משתמעים מהם פרטים העשויים לחשוף את זהותו של קטין או

קטינה.

 

6.10. שלא להשתמש בעכבישים, רובוטים, טכניקות כריית נתונים ו/או מכשירים אוטומטיים אחרים או תכניות לקטלוג, הורדה או שכפול, לאחסן או להפיץ תוכן נגיש באתר.

 

6.11. המפעיל שומר על זכותו הבלעדית להסיר כל תוכן מכל פלטפורמה ו/או למנוע את גישתו של המשתמש ו/או לבטלה בכל מקרה בו יופרו הוראות תקנון זה על ידו.  

 

7. אחריות ושיפוי

 

7.1. כמפורט לעיל, התכנית ו/או כל תוכן או מידע בקשר עמה, מוצעים כמו שהם ובגדר המלצה בלבד, וכל השימוש ויישום בהם הינם באחריות המשתמש בלבד.

 

7.2. בכל מקרה, המשתמש ו/או הגולש ו/או מי מטעמו משחררים את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו,  מכל אחריות ישירה ו/או עקיפה לכל נזק שהוא גופני ו/או כספי ו/או כל נזק שהוא, העשוי להיגרם או שנגרם להם ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש כלשהו בתכנית. 

 

7.3. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו מיד ולפי דרישה, בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה שיישא בה, לרבות הוצאות משפטיות כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או אי עמידה בו ו/או הפרת הוראה עפ"י כל דין. 

 

8. פרטיות

 

8.1. מפעיל האתר מתחייב לפעול, באמצעים העומדים לרשותו ובאופן סביר, לשמור על פרטיות המשתמשים שנמסרו בעת ההרשמה לתכנית. פרטים אלו יישמרו, ככל הניתן, בידי מפעיל האתר ו/או מטעמו לצרכי התכנית בלבד ולא יועברו לצד שלישי באופן יזום. 

 

8.2. במידה ולמרות אמצעי האבטחה שנוקט מפעיל האתר יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיו ו/ או להשתמש בו לרעה, או בכל דרך אחרת, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו. 

 

9. קניין רוחני

 

9.1. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני ו/או סימני מסחר ו/או זכויות יוצרים, בתכני המערכת, שייכות ושמורות באופן בלעדי למפעיל האתר. העמדת התכנים לרשות המשתמש נועדה לצורך עיונו בהם בלבד, והוא אינו רשאי להעבירם לגורם אחר ו/או לעשות בהם כל שימוש שלא ניתנה לגביו רשות מפורשת ובכתב על ידי מפעיל האתר. 

 

9.2. סעיף זה יעמוד על כנו ויישאר בתוקף גם במקרה בו יבוטלו הוראות אחרות עפ"י תקנון זה ו/או ההתקשרות תבוא לסיומה ו/או יבוטל ו/או תחסם הגישה לשימוש המשתמש ו/או תופסק פעילותו מכל סיבה שהיא. 

 

10. רכישת התוכנית באתר

 

10.1. מפעיל האתר רשאי לאפשר למשתמש לרכוש את התוכנית לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

 

10.2. כל מידע המפורסם באתר בקשר למכירת התוכנית, אין בו כדי ליתן את מלוא הפרטים אודות התוכנית, ואין להסתמך על כל פרסום באתר. 

 

10.3. לאחר ביצוע רכישה, יבדוק מפעיל האתר את פרטי כרטיס האשראי שהוזנו ע"י המשתמש, ורק לאחר אישור העסקה ע"י חברת האשראי, יהיה רשאי מפעיל האתר להודיע למשתמש כי הרכישה אושרה, או נדחתה. משלוח ההודעה על אישור הרכישה, אינו מהווה ראיה לביצוע הרכישה ואינו מחייב את מפעיל האתר. 

 

10.4. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, המשתמש יהא מחויב כלפי מפעיל האתר, בעוד מפעיל האתר יהיה מחויב לספק את התוכנית למשתמש, רק לאחר אישור חברת האשראי את ביצוע העסקה. 

 

10.5. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, מועדי המשלוח יחשבו רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת האשראי. באם לא הסדיר המשתמש את אישור העסקה תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי, מפעיל האתר יהא רשאי לבטל את העסקה ו/או לדרוש את התמורה, לפי שיקול דעתו. 

 

10.6. מפעיל האתר רשאי לעדכן, עפ"י שיקול דעתו ובכל מועד, כל פרט בקשר למכירה באתר, ולאחר עדכון הפרטים באתר, הם יחייבו את הצדדים. 

 

10.7. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל עיכוב ו/או איחור באספקת התוכנית שנגרמו כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, ולא יישא בכל נזק שיגרם למשתמש ו/או לכל אדם אחר, כתוצאה מכך. בכל מקרה, האחריות הכוללת של מפעיל האתר בכל הקשור לעיכוב ו/או איחור, לא תעלה על מחיר הרכישה של התוכנית.  

 

10.8. מפעיל האתר יספק את התוכנית לכתובת המשתמש, כפי שהוזנה על ידו בעת ביצוע הרכישה. 

 

10.9. תקנון חברת דואר ישראל ו/או כל גוף אחר באמצעותו תבוצע האספקה של התוכנית יחול על המשתמש, וזאת מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה. 

 

10.10. זמני אספקת התוכנית הינם: ______________ , כשרק ימי עסקים יבואו במניין הימים. 

 

10.11. מפעיל האתר יהא רשאי לבטל עסקה כולה או חלקה עפ"י שיקול דעתו, בכל מועד ומבלי להודיע על כך מראש. 

 

10.12. הצדדים מסכימים כי מקום ביצוע העסקה יחשב כמקום מושבו של מפעיל האתר. 

 

10.13. על תקנון זה יחולו תנאי מדיניות ביטולים, לפי הכללים הקבועים בחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981, ובתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א – 2010, וזאת מבלי לגרוע מתנאי תקנון זה. 

 

11. מדיניות הצטרפות לרשימת תפוצה

 

מצ"ב תקנון באשר להצטרפות לרשימת תפוצה, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. 

12. הוראות נוספות 

 

12.1. מפעיל האתר רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לכל צד ג', וככל שלא תפגענה זכויותיו של המשתמש. זכות זו אינה מוקנית למשתמש. 

 

12.2. אי אכיפת זכות ו/או הוראה מהוראות תקנון זה על ידי מפעיל האתר לא תחשב כוויתור. 

 

12.3. המשתמש מצהיר ומאשר כי תנאי תקנון זה ברורים לו היטב ומאושרים על ידו מרצונו הטוב והחופשי. 

 

12.4. מפעיל האתר רשאי לערוך בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו שינויים בתקנון זה, מבלי שיהא חייב ליידע את המשתמש. 

 

12.5. במקרה של חילוקי דעות בין מפעיל האתר והמשתמש, הנתונים הרשומים אצל מפעיל האתר יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת ו/או בכל הליך משפטי בין הצדדים.  

 

12.6. הצדדים קובעים את בית המשפט המוסמך בעיר חיפה, כבית המשפט המוסמך לדון בכל עניין הנובע מתקנון זה. 

 

© כל הזכויות שמורות – מאסלו.

דילוג לתוכן